ET MARKET

بازار عمده فروشی خواربار

شما هم فروشنده اید؟

در بازار عمده فروشی خواربار (17) محصول یافت شد

 • حداقل سفارش : 10 کیلوگرم

برنج طارم هاشمی توسکا

هر کیلوگرم 17000 تومان
 • حداقل سفارش : 10 کیلوگرم

برنج طارم محلی توسکا

هر کیلوگرم 17000 تومان
 • حداقل سفارش : 10 کیلوگرم

برنج راتون (دونوج) طارم توسکا

هر کیلوگرم 21000 تومان
 • حداقل سفارش : 10 کیلوگرم

برنج فجر سوزنی توسکا

هر کیلوگرم 16000 تومان
 • حداقل سفارش : 10 کیلوگرم

برنج شیرودی استخوانی توسکا

هر کیلوگرم 15000 تومان
 • حداقل سفارش : 300 کیلوگرم کیلوگرم

لوبیا چیتی 900 گرمی با برند دهکده هشتگرد

هر کیلوگرم 15340 تومان
 • حداقل سفارش : 300 کیلوگرم کیلوگرم

نخود 900 گرمی با برند دهکده هشتگرد

هر کیلوگرم 10000 تومان
 • حداقل سفارش : 300 کیلوگرم کیلوگرم

لپه 900 گرمی با برند دهکده هشتگرد

هر کیلوگرم 11700 تومان
 • حداقل سفارش : 300 کیلوگرم کیلوگرم

لوبیا قرمز 900 گرمی با برند دهکده هشتگرد

هر کیلوگرم 11700 تومان
 • حداقل سفارش : 300 کیلوگرم کیلوگرم

عدس در بسته بندی 900 گرمی با برند دهکده هشتگرد

هر کیلوگرم 9000 تومان
 • حداقل سفارش : 10 کیلوگرم

برنج بینام (کشت اول) توسکا

هر کیلوگرم 15,000 تومان
 • حداقل سفارش : 10 انتخاب کنید

سرلاشه کشت دوم توسکا

هر انتخاب کنید 15,000 تومان
 • حداقل سفارش : ۲۰۰۰ لیتر

روغن آفتاب و سرخ کردنی

هر لیتر ۶۶۰۰_۱۱۳۰۰۰ تومان
 • حداقل سفارش : 100,000 کیلوگرم

شیره انگور

هر کیلوگرم 50,000 تومان
 • حداقل سفارش : 12 کیلو کیلوگرم

خرمای کبکاب دشتستان - کاروپ - بسته بندی کارتنی

هر کیلوگرم 13,500 تومان
برو بالا